Archives
Sign In

You are seeing this because you have not yet updated your iBlog. Click on settings to edit...

koNtuthuziyathunqa
Sign InSign Up

Zimbabwe national anthem

11 years ago | 10379 Views
Phakamisan iflegi yethu yeZimbabwe
Eyazalwa yimpi yenkululeko;
Legaz' elinengi lamaqhawe ethu
Silivikele ezithan izonke;
Kalibusisiwe ilizwe leZimbabwe.

Khangelan' iZimbabwe yon' ihlotshiwe
Ngezintaba lang' miful' ebukekayo,
Izulu kaline, izilimo zande;
Iz' sebenzi zenam', abantu basuthe;
Kalibusisiwe ilizwe leZimbabwe.

Nkosi busis' ilizwe lethu leZimbabwe
Ilizwe labokhokho bethu thina sonke;
Kusuk' eZambezi kusiy' eLimpopo
Abakhokheli babe lobuqotho;
Kalibusisiwe ilizwe leZimbabwe.
1 Mzwazwa
Tags: Anthem

Comments

Comment as Anonymous Submit
Anonymous user 8 years
Hello sir I want to get my sex change I m a boy I want become a white smooth skin sexy girl please help me and can you do this spells tonight its urgent thank you
Invite
What iBlog